สมุดออมรัก

ชีวิตครอบครัวย่อมมีบ้างที่จะทะเลาะหรือไม่เข้าใจกัน วันเวลาผ่านไปอยู่ด้วยกันนานขึ้น ใช้เวลาด้วยกันมาก