ความเป็นมาของแนวคิดโหราศาสตร์และปรัชญา

Zodiac-signs

 • วิชาโหราศาสตร์เกิดขึ้นก่อนวิชาต่างๆทั้งหมด แม้แต่กฎเกณฑ์ต่างๆ วิชาโหราศาสตร์ก็มีการวางเอาไว้อย่างแน่นอน มั่นคงกว่าวิทยาการสมัยใหม่ แต่กลับปรากฏว่าโหราศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่ได้รับการยอมรับ ทั้งๆที่วิทยาการที่มีกำเนิดที่หลังเป็นเพียงการอธิบายแบบองค์รวม ไม่สามารถสรุปลงไปแน่นอนว่าความคิดเหล่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกในอนาคต เหมือนดั่งเช่นกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการค้นพบใหม่ๆ ซึ่งไปหักล้างทฤษฎีเก่า ๆ แต่กับโหราศาสตร์หาได้มีกรณีเช่นนี้ไม่

 

 • วิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่บรรพบุรุษได้ค้นคว้า ทดลอง และนำมาใช้จริง ด้วยเวลาไม่ต่ำกว่าห้าพันปี กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้ถูกพิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า กระบวนการเหล่านี้ไม่ต่างจากสิ่งที่เราทั้งหลายเรียกว่าวิทยาศาสตร์เลย

 

 • วิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่อธิบายว่า มนุษย์แต่ละคนเกิดมาได้อย่างไร เกิดมาแล้วีสถานะการดำรงชีวิตแบบไหน ทำอะไร จะได้รับผลจากการกระทำนั้นอย่างไร ช่วงเวลาเดียวกันมีวิชาที่ศึกษาความคิด กระบวนทรรศน์ และสามารถกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ได้ใกล้เคียงกันนั่นคือวิชาปรัชญา

 

 • ปรัชญาหลังนวยุคก้าวเข้ามาแทนที่ปรัชญานวยุค โดยปรัชญาหลังนวยุคมีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยอมรับความคิดเห็นและนำสิ่งใหม่ที่ได้มาทำประโยชน์ให้สังคม ลบล้าง ความเชื่อในค่านิยมที่ว่าตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด

 

 • ความรู้นวยุคไม่อาจยึดถือได้ต่อไปเพราะ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความรู้แบบเดียวแต่ยังมีความรู้อย่างอื่นด้วย และวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความจริงบริสุทธิ์แต่เจือปนด้วยการเมืองและจริยธรรม

 

 • อิทธิพลจากแนวคิดแบบหลังนวยุคมาจากสองปัจจัยคือ
 1. ความเปลี่ยนแปลงในภาวะทางสังคม
 2. ความเปลี่ยนแปลงในเชิงปรัชญาว่าด้วยความรู้

 

 • นักโหราศาสตร์ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อพฤติกรรม บุคลิกภาพ สุขภาพ กิจกรรมต่างๆอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ โหราศาสตร์ช่วยให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดต่อมนุษย์ในแต่ละวันจากตำแหน่งของดวงดาวที่โคจรบนท้องฟ้ากระทบกับดวงดาวประจำชีวิตบนแผนภูมิชีวิตของมนุษย์ผู้นั้น

 

 • วิชาโหราศาสตร์ที่ใช้ดวงดาวในการพยากรณ์ แบ่งตามการใช้งานได้ 7 สาขา
 1. การดูดวงชะตาบุคคล
 2. การดูดวงชะตาบ้านเมือง
 3. โหราศาสตร์ธรรมชาติหรืออุตุนิยมโหราศาสตร์
 4. โหราศาสตร์การเกษตร
 5. โหราศาสตร์การแพทย์
 6. โหราศาสตร์กาลชะตา (การจับยามทายคำถาม)
 7. การเลือกวันเวลาที่เหมาะสมหรือการหาฤกษ์
 • ปัจจุบันโหราศาสตร์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจตนเอง จากแผนที่ดวงดาวประจำชีวิตของตัวเอง ณ เวลาเกิด สถานที่เกิด ผู้รู้สามารถตีความชีวิตของผู้นั้นทั้งในเรื่องของการงานอาชีพ การศึกษา ความรัก ครอบครัว ช่วยให้ผู้นั้นรู้จักตัวเองมากขึ้น เข้าใจตนเอง และคนรอบข้าง ช่วยให้เขาเป็นคนดี และช่วยให้รู้จักแก่นของชีวิตด้วยหลักกฎแห่งกรรมตามหลักศาสนา

 

สรุปจากหนังสือคิดใหม่ โหราศาสตร์หลังนวยุค (กันยาวีร์ สัทธาพงษ์)